Jak Załatwić Sprawę

Referat Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Formularze – Budownictwo i Inwestycja

1.Zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna i wymagane dokumenty.jpg

Wniosek o zmianie decyzji o warunkach zabudowy.pdf

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianie decyzji o warunkach zabudowy.pdf

2.Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Podstawa prawna i wymagane dokumenty.jpg

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.pdf

Oświadczenie strony na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy.pdf

Oswiadczenie strony na rzecz ktorej zostanie przeniesiona decyzja o warunkach zabudowy.pdf

3.Wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Opłaty.jpg

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.pdf

4.Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna i wymagane dokumenty.jpg

Wniosek o sporządzenie wypisu lub wyrysu.pdf

5.Wniosek o wydanie informacji dotyczącej położenia działek na obszarze rewitalizacji

Wniosek o wydanie informacji dotyczącej położenia działek na obszarze rewitalizacji.pdf

Sprawy załatwia:
Marta Bałabuszek, pokój nr 2, tel. 84 533-34-32 wew. 32

Formularze – Ochrona Środowiska do pobrania:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.doc

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.doc

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi.doc

Wniosek o przydział lokalu komunalnego z zasobów mieszkaniowych gminy.doc

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej.doc

Wniosek o dofinansowanie sterylizacji psa.doc

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowane.doc

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia plantacja drzewek.doc

Wniosek o zaopiniownie planu ruchu odkrywkowego.doc

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc

Wniosek na demontaż i utylizację materiałów zawierających azbest.doc

Sprawy załatwiają:
Iwona Kowalczyk, pokój nr  6, tel. 84 533-34-35 wew. 35
Sylwia Smalira, pokój nr  6 , tel. 84 533-34-36 wew. 36

Referat Funduszy Unijnych i Gospodarowania Mieniem Gminnym

Formularze – Gospodarowanie  Mieniem Gminnym do pobrania:

Rozgraniczenie nieruchomości.pdf

Wniosek o nadanie numeru porządkowego.pdf

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.pdf

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf 

Sprawy załatwia:
Patrycja Podgórska , pokój nr 9, tel. 84 533-34-38 wew. 38

Referat Finansowo-Podatkowy

Osoby fizyczne:
1.Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1.pdf

ZIN-2.pdf

ZIN-3.pdf

2.Informacja o gruntach

ZIR-1.pdf

ZIR-2.pdf

ZIR-3.pdf

3.Informacja o lasach

ZIL-1.pdf

ZIL-2.pdf

ZIL-3.pdf

Osoby prawne:
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1.pdf

ZDN_2.pdf

2.Deklaracja na podatek rolny

ZDR-1.pdf

ZDR-2.pdf

3.Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1.pdf

ZDL-2.pdf

Podatek od środków transportu :

Deklaracja na podatek od środ transportu DT-1

Załącznik do deklaracji DT-1.pdf

Zwrot podatku akcyzowego:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego .doc
Załacznik 1.doc
Załacznik 2 .doc
Załącznik 3.doc

Ulga z tytułu nabycia:

Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia.doc
Załącznik nr 1.doc
Załącznik nr 2.doc

Ulga  inwestycyjna :

Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej.doc
Załącznik nr 1.doc
Załącznik nr 2.doc
Załącznik nr 3.doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia:

Wniosek o wydanie zaświadczenia.doc

Sprawy załatwiają:
Beata Rysak, pokój nr 10 (I piętro), tel. 84 533-34-23 wew. 23
Edyta Betlej, pokój nr 10 (I piętro), tel. 84 533-34-22 wew. 22
Agnieszka Szlachta, pokój nr 10 (I piętro), tel. 84 533-34-24 wew. 24
Andrzej Smalira, pokój nr 8 (I piętro), tel. 84 533-34-25 wew. 25

Referat Organizacyjno – Administracyjny i Promocji Gminy

Zgłoszenie pobytu czasowego

Wniosek o zgloszenie pobytu czasowego.pdf

Zgłoszenie pobytu stałego

Wniosek o zgloszenie pobytu stalego.pdf

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca stałego pobytu

Wniosek o zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu stalego.pdf

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Wniosek o zgloszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-czasowego.pdf

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Formularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf

Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym

Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym.pdf

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Wniosek o nadanie numeru PESEL.pdf

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o udostepnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkancow oraz  rejestru PESEL.pdf

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o  wydanie dowodu osobistego.pdf

Wniosek o wydanie zaświadczeń

Wniosek o wydanie zaswiadczen.pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis

Wniosek o wydanie zaswiadczenia potwierdzajacego wpis.pdf

Wniosek o wydanie zaswiadczenia potwierdzajacego wpis.doc

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Wniosek CEIDG.pdf

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych.pdf

Zawiadomienie o rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż napojów

Wniosek o rezygnacje z zezwolenia na sprzwedaz_alkoholu.pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych.pdf

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Oswiadczenie o sprzedazy napojow alkoholowych.pdf  

Sprawy załatwia:
Paulina Paradowska-Nizioł, pokój nr 105 (II piętro), tel. 84 533-34-17 wew. 17
Beata Orkiszewska, pokój nr 12 (I piętro), tel. 84 533-34-39 wew. 39