Jak Załatwić Sprawę

Referat Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Formularze – Budownictwo i Inwestycja

1.Zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna i wymagane dokumenty.jpg

Wniosek o zmianie decyzji o warunkach zabudowy.pdf

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianie decyzji o warunkach zabudowy.pdf

2.Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Podstawa prawna i wymagane dokumenty.jpg

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.pdf

Oświadczenie strony na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy.pdf

Oswiadczenie strony na rzecz ktorej zostanie przeniesiona decyzja o warunkach zabudowy.pdf

3.Wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Opłaty.jpg

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.pdf

4.Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna i wymagane dokumenty.jpg

Wniosek o sporządzenie wypisu lub wyrysu.pdf

5.Wniosek o wydanie informacji dotyczącej położenia działek na obszarze rewitalizacji

Wniosek o wydanie informacji dotyczącej położenia działek na obszarze rewitalizacji.pdf

Sprawy załatwia:
Marta Bałabuszek, pokój nr 2, wew. 126

Formularze – Ochrona Środowiska do pobrania:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.doc

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.doc

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi.doc

Wniosek o przydział lokalu komunalnego z zasobów mieszkaniowych gminy.doc

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej.doc

Wniosek o dofinansowanie sterylizacji psa.doc

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowane.doc

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia plantacja drzewek.doc

Wniosek o zaopiniownie planu ruchu odkrywkowego.doc

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc

Wniosek na demontaż i utylizację materiałów zawierających azbest.doc

Sprawy załatwiają:
Iwona Kowalczyk, pokój nr  6, wew. 123
Katarzyna Nizioł, pokój nr  6 , wew. 119

Referat Funduszy Unijnych i Gospodarowania Mieniem Gminnym

Formularze – Gospodarowanie  Mieniem Gminnym do pobrania:

Rozgraniczenie nieruchomości.pdf

Wniosek o nadanie numeru porządkowego.pdf

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.pdf

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf 

Sprawy załatwia:
Patrycja Podgórska , pokój nr 9, wew. 121

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Osoby fizyczne:
1.Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1.pdf

ZIN-2.pdf

ZIN-3.pdf

2.Informacja o gruntach

ZIR-1.pdf

ZIR-2.pdf

ZIR-3.pdf

3.Informacja o lasach

ZIL-1.pdf

ZIL-2.pdf

ZIL-3.pdf

Osoby prawne:
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1.pdf

ZDN_2.pdf

2.Deklaracja na podatek rolny

ZDR-1.pdf

ZDR-2.pdf

3.Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1.pdf

ZDL-2.pdf

Podatek od środków transportu :

Deklaracja na podatek od środ transportu DT-1

Załącznik do deklaracji DT-1.pdf

Zwrot podatku akcyzowego:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego .doc
Załacznik 1.doc
Załacznik 2 .doc
Załącznik 3.doc

Ulga z tytułu nabycia:

Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia.doc
Załącznik nr 1.doc
Załącznik nr 2.doc

Ulga  inwestycyjna :

Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej.doc
Załącznik nr 1.doc
Załącznik nr 2.doc
Załącznik nr 3.doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia:

Wniosek o wydanie zaświadczenia.doc

Sprawy załatwiają:
Ewelina Szarek, pokój nr 7 (I piętro), wew. 132
Beata Rysak, pokój nr 10 (I piętro), wew. 116
Edyta Betlej, pokój nr 10 (I piętro), wew. 115
Agnieszka Szlachta, pokój nr 10 (I piętro), wew. 114
Andrzej Smalira, pokój nr 8 (I piętro), wew. 117

Referat Organizacyjno – Administracyjny i Promocji Gminy

Zgłoszenie pobytu czasowego

Wniosek o zgloszenie pobytu czasowego.pdf

Zgłoszenie pobytu stałego

Wniosek o zgloszenie pobytu stalego.pdf

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca stałego pobytu

Wniosek o zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu stalego.pdf

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Wniosek o zgloszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-czasowego.pdf

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Formularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf

Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym

Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym.pdf

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Wniosek o nadanie numeru PESEL.pdf

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o udostepnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkancow oraz  rejestru PESEL.pdf

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o  wydanie dowodu osobistego.pdf

Wniosek o wydanie zaświadczeń

Wniosek o wydanie zaswiadczen.pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis

Wniosek o wydanie zaswiadczenia potwierdzajacego wpis.pdf

Wniosek o wydanie zaswiadczenia potwierdzajacego wpis.doc

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Wniosek CEIDG.pdf

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych.pdf

Zawiadomienie o rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż napojów

Wniosek o rezygnacje z zezwolenia na sprzwedaz_alkoholu.pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych.pdf

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Oswiadczenie o sprzedazy napojow alkoholowych.pdf  

Sprawy załatwia :
Aleksandra Kalisz, pokój nr 109 (II piętro), wew. 106