Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica

 

Gmina Izbica realizuje projekt pn. „Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica” (umowa nr: RPLU.06.04.00-06-0007/18), współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Celem głównym projektu jest „Poprawa stanu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica przyczyniająca się do minimalizacji zagrożeń epidemiologicznych oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego”.

Planowane efekty:

Realizacja projektu umożliwi poprawę stanu infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjnej) oraz zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego, które stanowi podstawę potencjału rozwoju Gminy i wpływa zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Grupą docelową, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji Projektu na poziomie jego realizacji będą:

* mieszkańcy Gminy Izbica,

* instytucje oraz organizacje znajdujące się w Gminie Izbica

* firmy, przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w obrębie Gminie Izbica

* instytucje oraz organizacje znajdujące się na terenie Gminy Izbica.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje:

1) Budowę sieci wodociągowej i połączenie wodociągów Wał-Izbica z przyłączami w ul. Lubelskiej w Izbicy.

2) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami dla m. Izbica – Etap V – ul. Skarpa. 3) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami dla m. Izbica – Etap V – ul. Lubelska.

Działania 2 i 3 mają na celu skanalizowanie domostw położonych w miejscowości Izbica.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte poniższe wskaźniki rezultatu:

1) liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 152 osoby,

2) przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 6 osoby,

3) wybudowana sieć kanalizacyjna o łącznej długości 2,266 km,

4) Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 0,629 km.

Otrzymane wsparcie finansowe otworzy szansę na przeprowadzenie inwestycji i zaspokoi  zgłaszane potrzeby mieszkańców, gdyż wysoki koszt przedmiotowej inwestycji dotychczas powodował, że bez dotacji, gminy nie stać było na jej realizację.

Wartość ogółem projektu: 1 876 749,45 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 1 003 551,57 zł

W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica” (umowa nr: RPLU.06.04.00-06-0007/18), współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Gmina Izbica w dniu 02.11.2022 roku uzyskała zaświadczenie od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie o niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w m. Izbica na ul. Lubelskiej i ul. Skarpa.

Natomiast w dniu 21.11.2022 roku Gmina Izbica uzyskała zaświadczenie od Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 17.