Obwieszczenia Burmistrza Miasta Gminy Izbica z dnia 26 lutego 2024 roku dotyczące konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Izbica na lata 2024-2030

26 lutego 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Izbica powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Izbica na lata 2024-2030.

Na podstawie art. 6 oraz 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r poz. 28, 1688), Burmistrz Miasta i Gminy Izbica ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Izbica na lata 2024-2030. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie uwag do wyżej wymienionego projektu GPR.

Termin konsultacji: od 26.02.2024 r. do 02.04.2024 r. 

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

 1. formularz uwag w postaci papierowej lub elektronicznej:
 2. Uwagi i opinie można składać:
 3. drogą elektroniczną na adres: [email protected]
 4. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica,
 5. osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica pokój nr. 3, w godzinach 8.00-16.00 poniedziałek, 07.00-15.00 wtorek-piątek,
 6. osobiście w trakcie trwania spotkania konsultacyjnego.
 1. zbieranie uwag ustnych:
 1. przekazanych z wykorzystaniem numeru telefonu; Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 84 618 30 34 wew. 37 w godzinach 8.00-16.00 poniedziałek, 07.00-15.00 wtorek-piątek,
 2. przekazanych osobiście Urzędzie Miasta i Gminy Izbica, ul. Gminna 4,
  22-375 Izbica, pokój nr. 3 parter.
 3. osobiście w trakcie trwania spotkania konsultacyjnego.
 1. spotkanie konsultacyjne zaplanowane w dniu 15.03.2024 r. w godz. 10.00-12.00 w Wiejskim Domu Kultury w Wólce Orłowskiej.

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Izbica pod adresem internetowym: https://ugizbica.bip.e-zeto.eu
 • na stronie Gminy Izbica pod adresem internetowym: www.gminaizbica.pl
 • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Izbica
 • na tablicach informacyjnych w sołectwach na terenie gminy
 • przez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 02.04.2024 r.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta i Gminy Izbica.

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Izbica, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie osób zainteresowanych, udostępniona w siedzibie Urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający wykaz zgłoszonych uwag wraz z ustosunkowaniem się do nich oraz protokół z przeprowadzonych w ramach konsultacji czynności.

Obwieszczenie.pdf

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Izbica na lata 2024-2030.pdf

Zał.1 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych – I.pdf

Zał.1 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych – II.pdf

Mapa obszar rewitalizacji Gminy Izbica.pdf

Formularz zgłaszania uwag.pdf

Formularz zgłaszania uwag.docx

                                                                                                                             

Burmistrz Miasta i Gminy Izbica                                                                      

      /-/ mgr Jerzy Lewczuk

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki