Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Izbica na lata 2021-2030

8 listopada 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1a i art. 33 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXV.238.2021 Rady Gminy Izbica z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Izbica na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,

Wójt Gminy Izbica informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Izbica na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030

Konsultacje społeczne dokumentu prowadzone będą w terminie: od 08 listopada 2021 r. do dnia  12 grudnia  2021r.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:

  1. Pisemnie za pomocą formularza zgłaszania uwag opublikowanego na: stronie internetowej gminy https://www.gminaizbica.pl/  oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://ugizbica.bip.e-zeto.eu/ do dnia 12 grudnia 2021 r. w następujący sposób:

– w siedzibie Urzędu Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica na biurze podawczym,

– pocztą na adres Urzędu Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica (decyduje data wpływu do Urzędu),

  1. Elektronicznie w następujący sposób:

– poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Izbica e-PUAP /3ov97yks4s/skrytka (decyduje data wpływu do Urzędu),

– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: [email protected]

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu zgłaszania uwag lub po upływie jego wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami Gminy Izbica, z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, z sąsiednimi gminami, oraz z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu strategii.

Pliki do pobrania:

PROJEKT_STRATEGIA ROZWOJU GMINY IZBICA 2021-2027 z perspektywą 2030_do konsultacji.pdf

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY IZBICA.docx

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki