Ankieta i formularz konsultacyjny do projektu uchwały Rady Miejskiej Izbica w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Izbica.

16 sierpnia 2023

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, obszar zdegradowany to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym,cechujący się występowaniem na nim ponadto co najmniej jednego z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.

Obszar rewitalizacji jest to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa powyżej, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego Gmina zamierza prowadzić rewitalizację.

Proces wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji opisany jest w dokumencie pn. „Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Izbica”, będącym załącznikiem do obwieszczenia.

Prosimy o zapoznanie się z projektem uchwały oraz „Diagnozą i delimitacją obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Izbica”  oraz odpowiedź na poniższe pytania.

Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej [email protected] z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna” lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Izbica (pokój nr 3 – parter) w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2023 r.

Uwagi/opinie/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane pisemnie w okresie od 16.08.2023 r. do 15.09.2023 r. na poniższym formularzu. Formularz konsultacyjny niepodpisany imieniem i nazwiskiem nie będzie rozpatrywany.

Ankieta konsultacyjna Gm. Izbica.docx

Ankieta konsultacyjna Gm. Izbica.pdf

Formularz konsultacyjny Gm. Izbica.docx

Formularz konsultacyjny Gm. Izbica.pdf

Projekt uchwały znajduje się na stronie Internetowej i Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Izbica.

Raport z konsultacji społecznych.pdf

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki