Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy Izbica

9 czerwca 2021

ZAPROSZENIE

Przewodniczący Rady Gminy Izbica zaprasza na obrady XXXII sesji Rady Gminy Izbica, które odbędą się w dniu 15 czerwca 2021r. (wtorek) godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Izbica, ul. Gminna 4.

Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Debata nad raportem o stanie gminy.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Izbica za 2020 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Izbica z wykonania budżetu za 2020 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Stadionowi Gminnemu w Izbicy imienia Adama Suszka.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Izbica.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Izbica.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXIX.194.2020 Rady Gminy Izbica z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

 18. Dyskusja i wolne wnioski.

 19. Zakończenie sesji.

W związku z istniejącą pandemią, sesja Rady Gminy Izbica odbędzie się z zachowaniem

procedur bezpieczeństwa sanitarnego.

Przewodniczący Rady Gminy Izbica

/-/ Janusz Dusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki