Zaproszenie na XLVIII sesję Rady Miejskiej VIII kadencji

24 sierpnia 2022

Obrady odbywać się będą w dniu 30 sierpnia 2022 roku (wtorek) godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Izbicy.

            Otwarcie Sesji.

  1. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Złożenie ślubowania i wręczenie Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Izbica od Gminy Nielisz częściowej realizacji zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Izbica od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości, na których wybudowano drogi o znaczeniu lokalnym w ramach inwestycji pn.”Budowa drogi ekspresowej S-17 Piaski – Hrebenne” część 1 na odcinku realizacyjnym nr. 4: węzeł „Izbica” („Tarzymiechy”) bez węzła – węzeł „Zamość Sitaniec” („Sitaniec”) – wraz z węzłem, o długości ok. 10,3 km znajdujących się na terenie Gminy Izbica oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia zadania zarządzania tymi drogami.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektora, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
  9. Dyskusja i wolne wnioski.
  10. Zakończenie sesji.

                                                

Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy

/-/ Janusz Dusznik

 

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki