Zaproszenie na obrady XXXVII sesji Rady Gminy Izbica

19 listopada 2021

Obrady odbywać się będą w dniu 23 listopada 2021 roku (wtorek) godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Izbicy.

 Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Izbica,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Izbica na rok 2022r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izbica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz termin płatności i wysokość opłaty, zarządzania jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2022r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Izbica.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Izbica.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Izbica .
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Izbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022r.
 18. Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Izbica.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbica.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021r.
 21. Podjecie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr. XXIX.194.2020. Rady Gminy Izbica z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 22. Dyskusja i wolne wnioski.
 23. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Izbic

/-/ Janusz Dusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki