Zaproszenie na obrady XLIII Rady Miejskiej w Izbicy

21 kwietnia 2022

Obrady odbywać się będą w dniu 28 kwietnia 2022 roku (czwartek) godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Izbicy.

Proponowana tematyka sesji:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Izbicy.

  4. Interpelacje i zapytania radnych.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Izbica ,oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 4650 obręb geodezyjny Tarnogóra, na dalszy okres.

  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej.

  9. Dyskusja i wolne wnioski .

  10. Zakończenie sesji.

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki