Zaproszenie na obrady XL sesji Rady Miejskiej w Izbicy

8 lutego 2022

Obrady odbywać się będą w dniu 10 lutego 2022 roku (czwartek) godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Izbicy.

 Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Dyskusja o funkcjonowaniu szkół podstawowych  z  terenu Gminy Izbica w roku szkolnym 2021/2022. Koszty utrzymania poszczególnych  szkół, rozliczenie subwencji  oświatowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Budżetu Rady Miejskiej na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 232 o pow. 0,11 ha położonej w miejscowości Tarnogóra Kolonia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o numerze ewidencyjnym 231 o pow. 0,12 ha położonej w Tarnogórze Kolonia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem o numerze ewidencyjnym 2686 o pow. 0,12 ha stanowiącej własność Gminy Izbica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Izbica oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 1709 i 1707 obręb geodezyjny Izbica oraz numerem działki 1056 obręb geodezyjny Tarnogóra, na dalszy okres.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony tj. 5 lat nieruchomości o numerze ewidencyjnym numer 2687 o pow. 0,30 stanowiącej własność Gminy Izbica.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izbica.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrównania wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Izbica.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Chełm w 2022 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Zamość w 2022 roku.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.

21. Dyskusja i wolne wnioski .

22. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy

/-/ Janusz Dusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki