Zaproszenie na obrady II nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej VIII kadencji

2 marca 2022

Informuję, że na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn.zm.) zwołuję II nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej VIII kadencji.

Obrady odbywać się będą w dniu 03 marca 2022 roku (czwartek) godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Izbicy.

Proponowana tematyka sesji:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

  3. Interpelacje i zapytania radnych.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII.254.2021 Rady Gminy Izbica z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Izbica na rok 2022.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują sołtysom diety za udział w sesjach Rady Miejskiej i w sesjach sołtysów.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Izbica na lata 2019-2021.

  7. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izbica.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.

  9. Dyskusja i wolne wnioski .

  10. Zakończenie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji:

Przewodniczący Rady Janusz Dusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki