Zaproszenie na obrady XXX sesji Rady Gminy Izbica

19 marca 2021

 

ZAPROSZENIE

Przewodniczący Rady Gminy Izbica zaprasza na obrady XXX sesji Rady Gminy Izbica, które odbędą się w dniu 25 marca 2021r. (czwartek) godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Izbica, ul. Gminna 4.

 

Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Informacja Prezesa GPGK Sp. z o.o. w Izbicy dotycząca wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Izbica.
 3. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Izbicy w sprawie stanu bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie Gminy Izbica w roku 2020.
 4. Informacja Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej dotycząca rozliczenia subwencji oświatowej zabezpieczającej środki finansowe na utrzymanie szkół na terenie Gminy Izbica.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Samorządowego Ośrodka Oświaty w Izbicy za rok 2020.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Izbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w roku 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Izbica do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izbica w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbica dla obszaru cmentarza parafialnego w Tarnogórze.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Izbica na rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXIX.194.2020 Rady Gminy Izbica z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 14. Rozpatrzenie pisma w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na rzecz gminy działek położonych w miejscowości Tarnogóra.
 15. Dyskusja i wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

 

W związku z istniejącą pandemią, sesja Rady Gminy Izbica odbędzie się z zachowaniem

procedur bezpieczeństwa sanitarnego.

Przewodniczący Rady Gminy Izbica

/-/ Janusz Dusznik

 

Dokument w wersji PDF – http://www.gminaizbica.pl/wp-content/uploads/2021/03/zaproszenie-na-sesje-25-marca-2021-rok.pdf

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki