Zaproszenie na LXVII Sesję Rady Miejskiej VIII kadencji

22 listopada 2023

 Obrady odbywać się będą w dniu 28 listopada 2023 roku (wtorek) o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Izbicy.

 

Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVI Sesji Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczeniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz uchwalania Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Izbica.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenie stawki opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Izbica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzania jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Izbica.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Stowarzyszenia Miłośników Pałacu w Tarnogórze na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla parafii Rzymskokatolickiej p.w. św Zofii Tarnogórze na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Izbica z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2024.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian prognozy finansowej na lata 2023-2035.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 19. Dyskusja i wolne wnioski.
 20. Zakończenie sesji.

 

                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy

                                                                                                              Janusz Dusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki