Zaproszenie na LXII Sesję Rady Miejskiej w Izbicy VIII kadencji

15 czerwca 2023

Obrady odbywać się będą w dniu 22 czerwca (czwartek) 2023 o godzinie 11.00 roku w sali Centrum Turystyczno-Edukacyjno-Kulturalnym ul. Gminna 4 w Izbicy.

 Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LXI Sesji Rady Miejskiej.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Izbica za 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Izbica za rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Izbica z wykonania budżetu za rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Izbica z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbica na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2031 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbica na lata 2023-2027 z perspektywą do 2031 roku.
 10. Podjęcia uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Zamościu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Janusz Dusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki