Zaproszenie na LXI Sesję Rady Miejskiej w Izbicy VIII kadencji

15 maja 2023

Obrady odbywać się będą w dniu 23 maja 2023 roku (wtorek) godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Izbicy.

Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LX Sesji Rady Miejskiej w Izbicy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie sprawozdania z prac Rady Miejskiej.
 6. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Stałych: Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Budżetu Rady Miejskiej.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy za rok 2022.
 8. Przyjęcie sprawozdania z zasobów pomocy społecznej.
 9. Przyjęcie sprawozdania z Gminnej strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2032.
 10. Przyjęcie sprawozdania z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Izbica.
 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu.
 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Samorządowego Ośrodka Oświaty.
 14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.
 15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbica z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022.
 16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Izbica w roku 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica od dnia 1 września 2023 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Izbica na lata 2023-2032.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjęcia przez Gminę Izbica od Gminy Nielisz częściowej realizacji zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bez dopływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 23. Dyskusja i wolne wnioski
 24. Zakończenie sesji.

                                                              

                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                   Janusz Dusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki