Zaproszenie na LI sesję Rady Miejskiej VIII kadencji

14 listopada 2022

Obrady odbywać się będą w dniu 17 listopada 2022 roku (czwartek) godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Izbicy.

 

Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Izbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Izbica na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Izbica.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Izbica na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych na terenie Gminy Izbica.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego o współpracy gmin „Partnerstwa z Obszaru Skierbieszowskiego parku Narodowego” przy realizacji strategii partnerstwa oraz tworzenia nowych wspólnych projektów zintegrowanych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzania jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenie stawki opłaty.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Izbica na rok 2023.
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Izbica wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Lubelskie sp. z.o.o w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Izbica ul. Lubelska, Gmina Izbica.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI.169.2020 Rady Gminy Izbica z dnia 22 września 2020 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad przyznawania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 21. Dyskusja i wolne wnioski.
 22. Zakończenie sesji.

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki