Zaproszenie na III Sesję Rady Miejskiej IX kadencji.

19 czerwca 2024

Obrady odbywać się będą w dniu 27 czerwca 2024 roku o godz.12.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy ul. Gminna w Izbicy.

Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie sprawozdania z prac Rady Miejskiej w Izbicy za rok 2023.
 6. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Stałych; Komisji rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Budżetu Rady Miejskiej za rok 2023.
 7. Przyjęcie sprawozdania z Działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy za rok 2023.
 8. Przyjęcie sprawozdania z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Izbica za rok 2023.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Izbicy za rok 2023.
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Anny Platto w Izbicy za rok 2023.
 12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbica z Organizacjami Pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.
 13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Izbica w roku 2023.
 14. Debata nad raportem o stanie Gminy za rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Izbica za rok 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Izbica z wykonania budżetu za rok 2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Izbica z tytułu wykonania Budżetu za rok 2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Izbicy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyłonienia przedstawiciela Gminy na członka Rady Społecznej samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, i Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy i ustalenia jej składu osobowego.
 21. Podjęcie uchwały sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
 22. Dyskusja i wolne wnioski.

 23. Zakończenie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy

Leszek Zych

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki