Urząd Miasta i Gminy w Izbicy przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych w związku ze wzrostem cen paliw grzewczych

25 października 2022

Urząd Miasta i Gminy w Izbicy informuje, iż rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Druki wniosków można pobrać na stronie internetowej lub w Urzędzie Miasta i Gminy Izbica pok. nr 6.

 

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2022r. (późniejsze wnioski pozostawia się bez rozpoznania) osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Izbicy, ul. Gminna 4. Przy składaniu wniosku prosimy podać numer konta bankowego, co przyśpieszy wypłatę świadczenia. Źródło ciepła musi być zgłoszone do CEEB.

Do wniosku załącza się obowiązkowo :

  • oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentowania podmiotu,
  • dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonywania obliczeń wnioskowanej kwoty.

 

Dodatek przysługuje podmiotom wrażliwym, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności,
których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967z późn. zm.).

 

Przyznanie przez burmistrza dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania dodatku, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji.

 

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK

ARKUSZ DO OBLICZENIA DODATKU

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki