Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – program „Mieszkanie dla Absolwenta”

25 października 2022

Celem programu jest zapewnienie absolwentowi szkoły ,na okres max.36 miesięcy, samodzielnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Przedmiot dofinansowania to koszty wynajęcia lokalu (czynsz + opłaty).

 

 

POMOC W RAMACH PROGRAMU MOGĄ UZYSKAĆ OSOBY KTÓRE:

  • posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie równoważne;
  • posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • złożą oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

DO KIEDY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

Wnioski w programie „Mieszkanie dla absolwenta” składać można w trybie ciągłym do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

JAK UZYSKAĆ POMOC?

Zgodnie z decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski o udzielenie wsparcia w ramach programów są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia dostępny pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.

 

Wniosek należy złożyć do Realizatora właściwego ze względu na obecne miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskać można na stronie internetowej PFRON pod adresem : https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki