Program „Posiłek w szkole i w domu”

16 marca 2022

 

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

Program „Posiłek w szkole i w domu”

DOFINANSOWANIE: 142 000 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 182 000 ZŁ

Gmina Izbica realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.

Program dofinansowywany jest ze środków budżetu państwa.

Środki dotacji celowej z budżetu państwa – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy podlegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu ukończenia nauki w przedszkolu,

  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły podstawowej

  • osobom i rodzinom znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym

    i niepełnosprawnym.

W 2022 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 142 000 zł, środki własne na realizację programu „ Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Izbica to 40 000 zł.

Łączny koszt programu „ Posiłek w szkole i w domu w 2022 r. wynosi 182 000 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielania pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 164 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 900 zł.

Gmina Izbica, na podstawie Uchwały nr III.22.2018 Rady Gminy Izbica z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023, zwiększyła dostępność do pomocy w formie posiłków poprzez podniesienie odpowiednio górnej granicy kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania wsparcia. Świadczenia dla osób do 100 % kryterium dochodowego finansowane są w całości ze środków Gminy Izbica – w 2022 r. zaplanowano na ten cel środki w wysokości 40 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej w ramach programu:

1. Pomoc w formie posiłku:

W przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia odpowiednio w szkole, przedszkolu.

Kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w formie posiłku:

  • W przypadku dzieci, korzystających ze zbiorowego żywienia w placówkach oświatowych, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków wynosi 900 zł na osobę

    w rodzinie (150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

  • W przypadku pozostałych osób pomoc w postaci świadczenia pieniężnego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności udzielana jest do 150% kryterium dochodowego (tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 164 zł, a w przypadku rodzin 900 zł).

2. Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:

W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1 164 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 900 zł w przypadku osób w rodzinie.

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki