Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Doradczej ds. przygotowania i wdrażania Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu

17 lutego 2023

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu samorządy wchodzące w skład Związku ZIT tj.: Miasto Krasnystaw, Miasto i Gmina Izbica, Gmina Łopiennik Górny, Gmina Krasnystaw, Gmina Siennica Różana ogłaszają nabór kandydatów na członków Komisji Doradczej ds. przygotowania i wdrażania Strategii ZIT (Komisja Doradcza ZIT).

Celem działania Komisji Doradczej ZIT będzie  zapewnienie zaangażowania społecznego na wszystkich etapach planowania Strategii ZIT. Komisja Doradcza ZIT będzie pełniła funkcję opiniująco – doradczą w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu. Uczestnictwo w Komisji ma charakter społeczny, za udział w posiedzeniach i pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

Komisja Doradcza ZIT składać się będzie z właściwych dla obszaru i realizacji ZIT partnerów w szczególności z przedstawicieli podmiotów reprezentujących m.in. społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska  oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji, działających na obszarze ZIT.

 Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do dnia 10.03.2023 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na  adres Urzędu  Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw z dopiskiem „Komisja Doradcza ds. przygotowania i wdrażania Strategii ZIT” lub e-mailem na adres: [email protected].

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Rada Programowa ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komisji Doradczej ZIT zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 82 576 21 57 wew. 122  lub e-mail: [email protected].

Regulamin określający procedurę wyboru składu oraz zakresu działania Komisji Doradczej ds. przygotowania i wdrażania Strategii ZIT MOF Krasnegostawu (Formularz zgłoszeniowy.docx)

Formularz zgłoszeniowy na członka Komisji Doradczej ds. przygotowania i wdrażania Strategii ZIT MOF Krasnegostawu (Regulamin Komisji Doradczej ZIT.pdf)

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki