OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY IZBICA w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbica dla obszaru cmentarza parafialnego w Tarnogórze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

6 maja 2024

     Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXI.205.2021 Rady Gminy Izbica z dnia 25 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbica dla obszaru cmentarza parafialnego w Tarnogórze zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

     Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 14 maja 2024 roku do 5 czerwca 2024 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Izbica, ul Gminna 4, 22-375 Izbica, pok. Nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

     Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 27 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, w sali konferencyjnej, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica o godz. 1100.

     Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam, że ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

     Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 21 czerwca 2024 roku. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Izbica, osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy, pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Izbica, ul Gminna 4, 22-375 Izbica.

     Za wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (adres skrzynki: /3ov97yks4s) oraz wysłane drogą e-mail na adres: [email protected].

     Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Izbica.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Izbica, ul Gminna 4, 22-375 Izbica.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  – email: [email protected] lub pisemnie na adres urzędu.

 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie ww. zadania publicznego.

 4. Dane osobowe Klientów przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.

 5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna,
  że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych danych osobowych,

 7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 8. Dane osobowe Klienta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki