Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Izbica o naborze na członków Komitetu Rewitalizacji

4 stycznia 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Izbica ogłasza otwarty nabór członków do Komitetu rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w uchwale nr LXIX.496.2023 Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Izbica.

Komitet Rewitalizacji reprezentuje interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców Gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organów pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych Gminy oraz innych grup społecznych. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28, 1688) Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu rewitalizacji będzie trwał od 04.01.2024 r. do dnia 18.01.2024 r. włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dostarczenie go w następujący sposób:

1) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica,

2) bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Izbica w godzinach pracy urzędu, tj.: od 8:00-16:00 poniedziałek, od 7:00-15.00 wtorek-piątek (pokój nr 3 -parter),

3) przesłanie w formie elektronicznej wypełnionego formularza na urzędowy adres e-mail: [email protected].

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Miasta i Gminy Izbica. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Izbica.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
1) niepodpisane,
2) złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony.

Załączniki:

Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania skłądu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Izbica.pdf

Formularz zgłoszeniowy.docx

Formularz zgłoszeniowy.pdf

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki