Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1 marca 2021

                                                                                                                    Izbica, dnia 01 marca 2021 roku


      OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, o zakończeniu postępowania dowodowego wszczętego na wniosek Polskiej Sp6lki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Joannę Zawadzińską w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 oraz przyłącza gazu dn25 na działkach oznaczonych nr ewid. 183/2, 154, 122/2, 122/1, 121/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Orłów Drewniany Kolonia, gmina Izbica.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów  oraz zgłoszonych żądań .

Strony mogą  zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Izbicy, pokój nr 2, w godzinach pracy urzędu.Obwieszczenie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Po
tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

                                                                                                                           Wójt Gminy Izbica

                                                                                                      /-/ Jerzy Lewczuk

Dokument do pobrania w formie PDF :
Obwieszczenie.pdf

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki