Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Izbica z dnia 13 listopada 2023 roku

13 listopada 2023

W związku z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Izbica informuje o podjęciu Uchwały Nr LXVII.468.2023 Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 07 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Izbica na lata 2021-2030 zostanie opracowany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr LXVI.462.2023 Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 05 października 2023r.

Gminny Program Rewitalizacji ma przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym oraz przestrzennym poprzez podjęcie działań zmierzających do aktywizowania lokalnej społeczności oraz zapobiegania procesom degradacji. Dokument ma na celu wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju. Gminny Program Rewitalizacji stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji, na którym prowadzone będą działania wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji, charakteryzujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz mający istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego na terenie Gminy Izbica, został wyodrębniony z obszaru zdegradowanego określonego na podstawie sporządzonej diagnozy. Analiza obejmowała negatywne zjawiska ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Izbica

/-/ mgr Jerzy Lewczuk

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki