Konsultacje społeczne dotyczące określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

20 listopada 2023

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Izbica powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Izbicy w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 6 oraz 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r poz. 28, 1688), Burmistrz Miasta i Gminy Izbica ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Miejskiej w Izbicy w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Termin konsultacji: od 20.11.2023 r. do 24.12.2023 r.

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

 1. formularz uwag w postaci papierowej lub elektronicznej:

Uwagi i opinie można składać:

 1. drogą elektroniczną na adres: [email protected]

 2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica,

 3. osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica pokój nr. 3, w godzinach 8.00-16.00 poniedziałek, 07.00-15.00 wtorek-piątek,

 4. osobiście w trakcie trwania spotkania konsultacyjnego.

 1. zbieranie uwag ustnych:

 1. przekazanych z wykorzystaniem numeru telefonu; Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 84 618 30 34 wew. 37 w godzinach 8.00-16.00 poniedziałek, 07.00-15.00 wtorek-piątek,

 2. przekazanych osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Izbica, ul. Gminna 4,
  22-375 Izbica, pokój nr. 3 parter,

 3. osobiście w trakcie trwania spotkania konsultacyjnego.

 1. ankieta w postaci papierowej lub elektronicznej:

Ankiety można składać:

 1. drogą elektroniczną na adres: [email protected]

 2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica,
 1. osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica, pokój nr. nr. 3, w godzinach 8.00-16.00 poniedziałek, 07.00-15.00 wtorek-piątek,

 2. osobiście w trakcie trwania spotkania konsultacyjnego.

 1. spotkanie konsultacyjne zaplanowano w dniu 06.12.2023 r. w godz. 10.00
  w budynku Urzędu Miasta i Gminy Izbica, pokój nr 3 (parter).

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://ugizbica.bip.e-zeto.eu,

 • na stronie internetowej gminy: www.gminaizbica.pl,

 • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Izbica,

 • na tablicach informacyjnych w sołectwach na terenie gminy,

 • przez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 24.12.2023 r.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta i Gminy Izbica.

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Miasta i Gminy Izbica, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie osób zainteresowanych, udostępniona w siedzibie Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Izbica

/-/ mgr Jerzy Lewczuk

Załączniki:

Uchwała_w_sprawie_określenia_zasad_wyznaczania_składu_oraz_zasad_działania_Komitetu_Rewitalizacji

Formularz uwag

Formularz ankiety

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały – KR Gmina Izbica.pdf

Protokół z przeprowadzonych w ramach konsultacji czynności.pdf

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki