Konkurs pod nazwą „Rolnik z Lubelskiego 2021” oraz „Ekolubelskie 2021”

7 czerwca 2021

Szanowni Państwo
Uprzejmie informuj , iż Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje konkursy pod nazwą ,,Rolnik z Lubelskiego 2021″ oraz ,,Ekolubelskie 2021″.

Konkurs ,,Rolnik z Lubelskiego 2021″ przeznaczony jest dla rolnik6w prowadzących działalność w jednej z czterech kategorii: produkcja roślinną, produkcja zwierz ca, ogrodnictwo lub sadownictwo. Przedsięwzięcie ma na celu wyłonienie  rolników, których praca i osiągnięcia mogą być przykładem dobrych praktyk dla wszystkich mieszkanc6w wsi wojew6dztwa lubelskiego.

Z kolei konkurs ,,Ekolubelskie 2021″ wyłoni najlepszych producent6w ekologicznych z obszaru naszego regionu. Chcemy nagrodzić osoby kt6re pokazuje, ze produkcja rolnicza może odbywać się w zgodzie z naturą, bez nadmiernej w nią ingerencji, a jednocześnie przynosić doch6d i dawać satysfakcje .

Serdecznie zachęcam do zgłaszania kandydatur w przedmiotowych konkursach osób których osiągniecia Pastwa zdaniem powinny zostać zauważone i docenione. Szczeg6lowe informacje na temat obu konkurs6w dostępność na stronie www.lubelskie.QI w zakładce Rolnictwo.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt z Panem Mateuszem Mysiakiem Kierownikiem Oddziału Modernizacji Rolnictwa w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszar6w Wiejskich tel. 81 44 16 568.

 

Regulamin konkursu
„Ekolubelskie 2021”
I. OPIS KONKURSU
1. Organizator: Organizatorem Konkursu jest: Województwo Lubelskie
Adres Organizatora: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
2. Konkurs organizowany jest w zakresie podtrzymywania kultury obszarów wiejskich oraz nauki w dziedzinie rolnictwa.
3. Nagrodzeni oraz wyróżnieni będą w najwyższym stopniu wyróżniającymi się z pośród osób prowadzących na terenie województwa lubelskiego gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją ekologiczną zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 i posiadającymi aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.
4. Cele:
1) kreowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego;
2) kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa ekologicznego i lubelskiej wsi;
3) rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.
5. Uczestnicy:
1) Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które:
a) prowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa lubelskiego co najmniej przez 2 lata;
b) wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 i posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;
c) są płatnikami podatku rolnego lub składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
d) posiadają numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
2) W konkursie nie mogą brać udziału laureaci z poprzedniej jego edycji oraz pracownicy Organizatora, członkowie Kapituły Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
6. Nagrody:
1) Zwycięzcy konkursu otrzymują tytuł „Lubelski Ekorolnik 2021”.
2) Laureaci otrzymają także nagrody, statuetki oraz dyplomy.
3) W konkursie mogą zostać przyznane dodatkowe nagrody i wyróżnienia.
II. KRYTERIA OCENY I PRZYZNAWANIA NAGRÓD
7. Kryteria ogólne dotyczące kategorii konkursowej:
1) przestrzeganie:
– zasad zrównoważonego rozwoju w procesie produkcji rolnej poprzez: wykorzystywanie zasobów w sposób nieniszczący ich zdolności do odnawiania, pełną symbiozę celów produkcyjnych oraz zachowanie wysokiej jakości stanu środowiska przyrodniczego;
– zasad i standardów bezpieczeństwa, ergonomii i higieny pracy w gospodarstwie;
2) wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w produkcji;
3) działania prowadzące do uzyskania wysokiej jakości produktów, przygotowanie produktu do obrotu;
– 2 –
4) dbałość o estetykę gospodarstwa;
5) osiągnięcia:
– podczas branżowych wystaw i konkursów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym (certyfikaty, dyplomy, uprawnienia itp.);
– inne związane z prowadzonym gospodarstwem;
6) pomysłowość i aktywność na polu modernizacji i rozwoju gospodarstwa (np. modernizacja maszyn itp.);
7) przynależność do grup producentów, organizacji branżowych itp.
8) prowadzą MOL, Rolniczy Handel Detaliczny, przetwórstwo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (certyfikaty, dyplomy, uprawnienia itp.);
9) w gospodarstwie podejmowane są działania marketingowe (materiały);
10) dodatkowo punktowane będzie dołączenie do wniosku przez zgłaszającego do Konkursu, za zgodą właściciela gospodarstwa, nakręconego w dowolnej stylistyce i zapisanego na nośniku elektronicznym filmu, który promuje zgłaszane gospodarstwo oraz zdobyte osiągnięcia.
III. ORGANIZACJA KONKURSU
1. Prawo zgłaszania kandydatów do udziału w konkursie mają zarówno sami zainteresowani, jak i inne osoby fizyczne oraz podmioty, w tym: samorządy lokalne, instytucje okołorolnicze, np. grupy, stowarzyszenia, związki branżowe i organizacje społeczno-zawodowe rolników.
2. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez przesłanie lub dostarczenie wypełnionego egzemplarza formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, wraz ze zgodą właściciela gospodarstwa na udział w Konkursie (w przypadku zgłaszania przez inne osoby fizyczne lub podmioty), klauzulą RODO podpisaną przez uczestnika Konkursu i zgłaszającego (w przypadku zgłaszania przez inne osoby fizyczne lub podmioty) oraz dokumentacją fotograficzną i ewentualnie filmem zapisanym na nośniku elektronicznym do dnia 2 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – stempla z Kancelarii Ogólnej UMWL w Lublinie) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
z dopiskiem: „Ekolubelskie 2021 ”.
3. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza zapoznanie się i akceptację warunków oraz reguł konkursu i niniejszego regulaminu. Zgoda właściciela gospodarstwa na udział w Konkursie jest niezbędna w przypadku zgłaszania do Konkursu przez inne osoby fizyczne lub podmioty niż uczestnik Konkursu, jej brak, a także brak podpisanych przez uczestnika Konkursu i zgłaszającego (w przypadku zgłaszania przez inne osoby fizyczne lub podmioty) klauzul RODO spowoduje pozostawienie zgłoszenia poza Konkursem.
4. O wyborze laureatów decyduje kapituła konkursu. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz osoby zaproszone przez Organizatora. Kapituła konkursu dokonuje oceny formalnej oraz merytorycznej zgłoszeń. W swojej ocenie Kapituła będzie się kierować przede wszystkim kryteriami określonymi w niniejszym regulaminie. Organizator może zaprosić do pracy w Kapitule Konkursowej osoby działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub przedstawicieli organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
5. Decyzje kapituły konkursu są ostateczne.
6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji imion, nazwisk, zdjęć osób oraz ich gospodarstw, a także informacji o laureatach konkursu, za zgodą zgłaszających do Konkursu i uczestników Konkursu.
– 3 –
7. Harmonogram konkursu:
a) ogłoszenie konkursu – od dnia 19 maja 2021 r.;
b) zgłaszanie kandydatur – do dnia 2 lipca 2021 r.;
c) obrady kapituły konkursu i wybór zwycięzców – do dnia 20 sierpnia 2021 r.;
d) ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się do końca grudnia 2021 roku; zwycięzcy zostaną poinformowani o miejscu i czasie wręczenia nagród za pośrednictwem strony internetowej Organizatora (www.lubelskie.pl) oraz telefonicznie.
8. Zwycięzcy, którzy nie wezmą udziału w uroczystości wręczenia nagród będą mogli odebrać nagrody w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3 w Lublinie (piętro V) w terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu.
9. Dokumentacja konkursowa, w tym regulamin i formularz zgłoszenia kandydata, a także klauzula RODO są dostępne na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (www.lubelskie.pl). Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie: ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, nr tel. (81) 44 16 568 oraz 44 16 701, e-mail: [email protected].
IV. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU
1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w dowolnym momencie, w szczególności w sytuacji, gdy nie wpłynie żadne zgłoszenie lub Kapituła Konkursowa nie rozstrzygnie o wynikach konkursu.
2. Unieważnienie, o którym mowa w pkt. 1 nie wymaga podania przyczyny.
V. PRAWA AUTORSKIE
1. Przekazanie wszelkiej dokumentacji, także fotograficznej i w formie nagrań video do udziału w Konkursie traktowane jest równocześnie jako oświadczenie, że nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich, a zgłaszający uzyskał zgodę tych osób na wykorzystanie ich danych i wizerunku zawartych w przesłanych materiałach oraz ewentualne dalsze wykorzystanie przez Organizatora konkursu.
2. Zgłaszający do Konkursu przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieoznaczony. Majątkowe prawa autorskie zostają udzielone na wykorzystanie elementów zgłoszenia oraz załączników do tego wniosku, niezależnie od ich formy, w całości lub w częściach, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili ogłoszenia Konkursu, a w szczególności tych określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) wraz prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowania opisu oraz innych elementów zgłoszenia. W szczególności Organizator uzyskuje nieograniczone prawo do:
a) utrwalania opisu oraz innych elementów zgłoszenia do konkursu poprzez sporządzanie tekstu, zdjęć lub filmów wszelkimi dostępnymi technologiami, w szczególności technikami magnetycznymi lub cyfrowymi;
b) wprowadzania opisu oraz innych elementów zgłoszenia do konkursu utrwalonych za pomocą tekstu, zdjęć lub filmu do pamięci komputera i systemów operacyjnych, rozpowszechniania w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie;
c) powielania opisu oraz innych elementów zgłoszenia do konkursu utrwalonych za pomocą tekstu, zdjęć lub filmu w nieograniczonej liczbie egzemplarzy;
– 4 –
d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz publikowanie w prasie i telewizji opisu oraz innych elementów zgłoszenia do konkursu utrwalonych za pomocą tekstu, zdjęć lub filmu;
e) wykorzystywanie opisu oraz innych elementów zgłoszenia do konkursu utrwalonych za pomocą tekstu, zdjęć lub filmu w celach informacyjnych, promocji i reklamy, w szczególności poprzez wykorzystanie tego opisu i innych elementów w publikacjach zaopatrzonych w logo Organizatora.
3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający kandydata do konkursu oraz przekazujący inne elementy zgłoszenia zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przygotowanych przesłanych zgłoszeń i załączników do nich w przyszłości na potrzeby przygotowania i opublikowania materiałów promujących województwo lubelskie, a zwłaszcza obszary wiejskie województwa lubelskiego.
5. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskich zgłoszeń i załączników do nich, przy współpracy z autorem, z poszanowaniem pierwotnej formy opisu.
6. Zgłaszający do Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich zgłoszeń wraz załącznikami w celach promocyjnych. Organizator zastrzega, że publikowane do tego celu materiały będą opatrzone informacją o autorze.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu.
2. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

 

Załaczniki :
Formularz-zgloszenia-kandydata-Ekolubelskie-2021.pdf

Regulamin konkursu
„Rolnik z Lubelskiego 2021”
I. OPIS KONKURSU.
1. Organizator: Organizatorem Konkursu jest Województwo Lubelskie.
Adres Organizatora: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.
2. Konkurs organizowany jest w zakresie podtrzymywania kultury obszarów wiejskich oraz nauki w dziedzinie rolnictwa.
3. Nagrodzeni oraz wyróżnieni będą w najwyższym stopniu wyróżniającymi się z pośród osób prowadzących gospodarstwa rolne na terenie województwa lubelskiego.
4. Kategorie konkursowe:
1) produkcja zwierzęca;
2) produkcja roślinna;
3) ogrodnictwo;
4) sadownictwo.
5. Cele:
1) promowanie nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej (dobrych praktyk) na obszarach wiejskich województwa lubelskiego;
2) wyróżnienie przedsiębiorczych gospodarzy prowadzących swoją działalność zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej, dbających o zachowanie wysokich standardów produkcji rolnej, dobrostanu zwierząt i ochroną środowiska;
3) kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa i lubelskiej wsi.
6. Uczestnicy:
1) Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które:
a) prowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa lubelskiego co najmniej przez 2 lata;
b) są płatnikami podatku rolnego lub składki na ubezpieczenie społeczne rolników.
2) W konkursie nie mogą brać udziału laureaci z poprzednich dwóch jego edycji oraz pracownicy Organizatora, członkowie Kapituły Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
7. Nagrody:
1) Zwycięzcy w każdej kategorii konkursu otrzymują tytuł „Rolnik z Lubelskiego 2021”.
2) Laureaci otrzymają także nagrody, statuetki oraz dyplomy.
3) W konkursie mogą zostać przyznane dodatkowe nagrody i wyróżnienia.
II. KRYTERIA OCENY I PRZYZNAWANIA NAGRÓD.
1. Kryteria ogólne dotyczące wszystkich kategorii konkursowych:
1) przestrzeganie:
– zasad zrównoważonego rozwoju w procesie produkcji rolnej poprzez: wykorzystywanie zasobów w sposób nieniszczący ich zdolności do odnawiania, pełną symbiozę celów produkcyjnych oraz zachowanie wysokiej jakości stanu środowiska przyrodniczego;
– zasad i standardów bezpieczeństwa, ergonomii i higieny pracy w gospodarstwie;
2) wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w produkcji;
– 2 –
3) działania prowadzące do uzyskania wysokiej jakości produktów, przygotowanie produktu do obrotu;
4) dbałość o estetykę gospodarstwa;
5) osiągnięcia:
– podczas branżowych wystaw i konkursów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym (certyfikaty, dyplomy, uprawnienia itp.);
– inne związane z prowadzonym gospodarstwem;
6) pomysłowość i aktywność na polu modernizacji i rozwoju gospodarstwa (np. modernizacja maszyn itp.);
7) przynależność do organizacji branżowych, grup producentów itp.;
8) dodatkowo punktowane będzie dołączenie do wniosku przez zgłaszającego do Konkursu, za zgodą właściciela gospodarstwa, nakręconego w dowolnej stylistyce i zapisanego na nośniku elektronicznym filmu, który promuje zgłaszane gospodarstwo oraz zdobyte osiągnięcia.
2. Kryteria szczegółowe dotyczące poszczególnych kategorii konkursowych:
Produkcja zwierzęca:
1) dobre wyniki ekonomiczne prowadzonego gospodarstwa – uzyskiwanie wysokiej wydajności w produkcji zwierzęcej;
2) wzorowe warunki utrzymania zwierząt w gospodarstwie;
3) osiągane wyniki produkcji.
Produkcja roślinna, ogrodnictwo oraz sadownictwo:
1) przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin;
2) stosowanie technologii uprawy zgodnych z zasadami dobrej praktyki rolniczej;
3) osiągane plony z jednostki powierzchni (szt/m², dt/ha).
III. ORGANIZACJA KONKURSU.
1. Prawo zgłaszania kandydatów do udziału w konkursie mają zarówno sami zainteresowani, jak i inne osoby fizyczne oraz podmioty, w tym: samorządy lokalne, instytucje okołorolnicze, np. grupy, stowarzyszenia, związki branżowe i organizacje społeczno-zawodowe rolników.
2. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez przesłanie lub dostarczenie wypełnionego egzemplarza formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, wraz ze zgodą właściciela gospodarstwa na udział w Konkursie (w przypadku zgłaszania przez inne osoby fizyczne lub podmioty), klauzulą RODO podpisaną przez uczestnika Konkursu i zgłaszającego (w przypadku zgłaszania przez inne osoby fizyczne lub podmioty) oraz dokumentacją fotograficzną i ewentualnie filmem zapisanym na nośniku elektronicznym do dnia 2 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – stempla z Kancelarii Ogólnej UMWL w Lublinie) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
z dopiskiem: „Rolnik z Lubelskiego 2021”.
3. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza zapoznanie się i akceptację warunków oraz reguł konkursu i niniejszego regulaminu. Zgoda właściciela gospodarstwa na udział w Konkursie jest niezbędna w przypadku zgłaszania do Konkursu przez inne osoby fizyczne lub podmioty niż uczestnik Konkursu, jej brak, a także brak podpisanych przez uczestnika Konkursu i zgłaszającego (w przypadku zgłaszania przez inne osoby fizyczne lub podmioty) klauzul RODO spowoduje pozostawienie zgłoszenia poza Konkursem.
– 3 –
4. O wyborze laureatów decyduje Kapituła Konkursu. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz osoby zaproszone przez Organizatora. Kapituła konkursu dokonuje oceny formalnej oraz merytorycznej zgłoszeń. W swojej ocenie Kapituła będzie się kierować przede wszystkim kryteriami określonymi w niniejszym regulaminie. Organizator może zaprosić do pracy w Kapitule Konkursowej osoby działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub przedstawicieli organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
5. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne.
6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji imion, nazwisk, zdjęć osób oraz ich gospodarstw, a także informacji o laureatach konkursu, za zgodą zgłaszających do Konkursu i uczestników Konkursu.
7. Harmonogram konkursu:
a) ogłoszenie konkursu – od dnia 19 maja 2021 r.;
b) zgłaszanie kandydatur – do dnia 2 lipca 2021 r.;
c) obrady kapituły konkursu i wybór zwycięzców – do dnia 20 sierpnia 2021 r.;
d) ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się do końca grudnia 2021 roku; zwycięzcy zostaną poinformowani o miejscu i czasie wręczenia nagród za pośrednictwem strony internetowej Organizatora (www.lubelskie.pl) oraz telefonicznie.
8. Zwycięzcy, którzy nie wezmą udziału w uroczystości wręczenia nagród będą mogli odebrać nagrody w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3 w Lublinie (piętro V) w terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu.
9. Dokumentacja konkursowa, w tym regulamin i formularz zgłoszenia kandydata, a także klauzula RODO, są dostępne na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (www.lubelskie.pl). Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie: ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, nr tel. (81) 44 16 568 oraz 44 16 701, e-mail: [email protected].
IV. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU
1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w dowolnym momencie, w szczególności w sytuacji, gdy nie wpłynie żadne zgłoszenie.
2. Unieważnienie, o którym mowa w pkt 1, nie wymaga podania przyczyny.
V. PRAWA AUTORSKIE
1. Przekazanie wszelkiej dokumentacji, także fotograficznej i w formie nagrań video do udziału w Konkursie traktowane jest równocześnie jako oświadczenie, że nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich, a zgłaszający uzyskał zgodę tych osób na wykorzystanie ich danych i wizerunku zawartych w przesłanych materiałach oraz ewentualne dalsze wykorzystanie przez Organizatora konkursu.
2. Zgłaszający do Konkursu przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieoznaczony. Majątkowe prawa autorskie zostają udzielone na wykorzystanie elementów zgłoszenia oraz załączników do tego wniosku, niezależnie od ich formy, w całości lub w częściach, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili ogłoszenia Konkursu, a w szczególności tych określonych w art. 50 ustawy z
– 4 –
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) wraz prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowania opisu oraz innych elementów zgłoszonej pracy konkursowej. W szczególności Organizator uzyskuje nieograniczone prawo do:
a) utrwalania opisu oraz innych elementów zgłoszenia do konkursu poprzez sporządzanie tekstu, zdjęć lub filmów wszelkimi dostępnymi technologiami, w szczególności technikami magnetycznymi lub cyfrowymi;
b) wprowadzania opisu oraz innych elementów zgłoszenia do konkursu utrwalonych za pomocą tekstu, zdjęć lub filmu do pamięci komputera i systemów operacyjnych, rozpowszechniania w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie;
c) powielania opisu oraz innych elementów zgłoszenia do konkursu utrwalonych za pomocą tekstu, zdjęć lub filmu w nieograniczonej liczbie egzemplarzy;
d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz publikowanie w prasie i telewizji opisu oraz innych elementów zgłoszenia do konkursu utrwalonych za pomocą tekstu, zdjęć lub filmu;
e) wykorzystywanie opisu oraz innych elementów zgłoszenia do konkursu utrwalonych za pomocą tekstu, zdjęć lub filmu w celach informacyjnych, promocji i reklamy, w szczególności poprzez wykorzystanie tego opisu i innych elementów w publikacjach zaopatrzonych w logo Organizatora.
3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający kandydata do konkursu oraz przekazujący inne elementy zgłoszenia zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przygotowanych przesłanych zgłoszeń i załączników do nich w przyszłości na potrzeby przygotowania i opublikowania materiałów promujących województwo lubelskie, a zwłaszcza obszary wiejskie województwa lubelskiego.
5. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskich zgłoszeń i załączników do nich, przy współpracy z autorem, z poszanowaniem pierwotnej formy opisu.
6. Zgłaszający do Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich zgłoszeń wraz załącznikami w celach promocyjnych. Organizator zastrzega, że publikowane do tego celu materiały będą opatrzone informacją o autorze.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu.
2. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Kapituła Konkursowa.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

Złącznik :
Rolnik-z-Lubelskiego-2021-Formularz-zgloszenia-kandydata.pdf

 

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki