Komunikat dotyczący ptasiej grypy

8 kwietnia 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że na terenie polski stwierdzono do dnia dzisiejszego tj. 07. 04.202lr. 103 ogniska wysoce zjadliwej grypy Ptaków u drobiu oraz liczne przypadki choroby u ptactwa dzikiego. W związku z
powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przypomina o
obowiązujących Środkach bioasekuracji i określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2aI7 r. vu sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem Wysoce zjadliwej grypy ptaków (D.-U. poz. 722). Przedstawione Poniżej wymagania dotyczą wszystkich właścicieli posiadających drób w gospodarstwach komercyjnych oraz na własne potrzeby.
Na terytorium Polski:
zakazuje się:
a) Pojenia drobiu oraz Ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
nakazuje się:
a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptakii
c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi
ptakami oraz ich odchodami,
d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób
zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich,
w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść iwyjść z
tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie
bezbiegowym,
f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest
utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronne 90, przeznaczonych do użytku
wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w
systemie bezbiegowym,
g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny
osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narządzi używanych do obsługi drobiu przed każdym
ich użyciem,
i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w
polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji
zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku
pobierania paszy lub nieśności,
k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany
drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach
mieszkalnych
Główny Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich
możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu.
W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku
pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty
szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów) , czy innych niepokojących objawów,
posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub
podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.
Szczegółowe informacje nt.  grypy ptaków  dostępne są pod linkiem :
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

 

Komunikat w postaci PDF pismo-ws.-HPAI.pdf

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki