Komunikat dotyczący nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

5 maja 2023

KOMUNIKAT

Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych dla nieruchomości wyposażonych

w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Studzienka szamba w trawniku

https://budogram.pl/szambo-jakie-sa-rodzaje-i-jakie-warto-wybrac/

 

                Burmistrz Miasta i Gminy Izbica przypomina o bardzo ważnym obowiązku jaki ciąży na właścicielach nieruchomości. Zmiany te wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Dotychczas  za nieczystości ciekłe uważano wyłącznie ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych. W nowelizacji ustawy rozszerzono zakres pojęcia „nieczystości ciekłe” przez objęcie tym określeniem także ścieków gromadzonych w osadnikach w instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

            W związku z powyższym przypominam, że na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych, oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizację zawartej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie wywozu nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.). Biorąc pod uwagę zapisy zawarte w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izbica, przyjętym uchwałą Nr LIX.401.2023 z dnia 23 lutego 2023 roku właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych  z terenu nieruchomości, w sposób systematyczny, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości:

              • z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe należy wykonywać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiorników, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku,
              • z nieruchomości wyposażonych w osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków usuwanie osadów ściekowych powinno odbywać się zgodnie z instrukcją eksploatacyjną oczyszczalni, biorąc również pod uwagę liczbę osób korzystających z przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

            Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej należy wykonywać za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie   na prowadzenie działalności w tym zakresie.

            Ponadto informuję, iż osoby, które nie spełniły obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z wyżej wymienionej ustawy (nie podpisały umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków)  powinni to niezwłocznie uczynić.

            Należy również pamiętać, by zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunku, w którym określona jest ilość odebranych ścieków, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ilości  osadów (wówczas w razie kontroli właściciel nieruchomości uniknie kar).

 

                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Izbica

                                                                     /- / mgr Jerzy Lewczuk

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki