Informacja z Krajowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

14 grudnia 2023

W związku z realizacją przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zadań ustawowych w zakresie kształtowania ustroju rolnego, uprzejmie proszę o zgłaszanie popytu na grunty rolne położone na obszarze Miasta i Gminy Izbica przez miejscowych rolników indywidualnych zainteresowanych powiększaniem swoich gospodarstw rodzinnych, w zakresie:

1)powierzchni gruntów rolnych, które rolnicy chcieliby pozyskać z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (dalej jako ZWRSP lub Zasób) w celu utworzenia bądź powiększenia gospodarstwa rodzinnego: czy miejscowi rolnicy są zainteresowani nabywaniem z ZWRSP gruntów rolnych o powierzchniach od 0,30 ha do 1,00 ha czy też poszukują wyłącznie gruntów o większych areałach w celu ich wydzierżawienia?
2) stanu zagospodarowania gruntów rolnych, którymi są zainteresowani rolnicy; czy miejscowi rolnicy indywidualni preferują jedynie grunty rolne utrzymane w dobrej kulturze rolnej czy też ze względu na głód ziemi są skłonni nabywać lub wydzierżawiać z ZWRSP grunty rolne odłogowane, aby w perspektywie przywrócić ich potencjał produkcyjny, mimo tego, że koszty przywrócenia gruntów do użytkowania rolniczego mogą być znaczne?
3) rozłogu i klas bonitacyjnych gruntów rolnych, którymi są zainteresowani rolnicy; czy rolnicy preferują wyłącznie grunty orne, czy też ze względu na rodzaj prowadzonej produkcji rolniczej zgłaszają zapotrzebowanie również na użytki zielone?
4) rodzaju gruntów rolnych, które zamierzają nabywać lub wydzierżawiać rolnicy, czy lokalni rolnicy poszukują w celu nabycia lub wydzierżawienia wyłącznie gruntów rolnych niezabudowanych czy też nieruchomości zabudowanych? W przypadku nieruchomości zabudowanych proszę o przekazanie informacji dotyczących rodzaju zabudowy/ rodzaju budynków, na które jest zapotrzebowanie (np. obory, stajnie, chlewnie, stodoły, silosy, magazyny na płody rolne czy też inne budynki)?

Pozyskanie ww. informacji pozwoli na prowadzenie przez Oddział Terenowy KOWR w Lublinie aktywnej polityki rolnej państwa w zakresie ochrony gospodarstw rodzinnych, poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałania nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz wspierania rodzaju obszarów wiejskich poprzez realizację prawa pierwokupu nieruchomości rolnych na podstawie art. 3 ust. 4 ukur lub prawa nabycia nieruchomości rolnych na podstawie art. 4 ust. 1 ukur. Decyzje dotyczące realizacji ww. praw przez KOWR są podejmowane w oparciu m.in. o informacje dotyczące zapotrzebowania miejscowych rolników na grunty rolne, a nabyte do ZWRSP grunty będą rozdysponowane na rzecz miejscowych rolników na utworzenie bądź powiększenie gospodarstw rodzinnych.

Powyższe informacje proszę przekazywać drogą elektroniczną na adres: [email protected]  w terminie do 28 grudnia 2023r.

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki