Informacja Wójta Gminy Izbica z dnia 26.10.2021 r.

26 października 2021

Działając na podstawie art. 47b ust. 1 i 2ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 t.j.),,Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru”oraz na podstawie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281 t.j.) ,,Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”

Informuję, że w związku z obowiązującymi przepisami każdy Właściciel, Zarządca bądź Władający nieruchomością (tj. budynkiem) do którego przyporządkowano numer adresowy jest zobowiązany umieścić w widocznym miejscu tabliczkę z numerem swojej nieruchomości. W innym wypadku ma zastosowanie przepis Kodeksu wykroczeń tj. art. 64 ust. 1 przytoczony powyżej który, może skutkować ukaraniem właściciela niestosującego się do w/w przepisu mandatem w wysokości do 250 złotych. Informacja ma na celu uniknięcie odpowiedzialności za nieprzestrzeganie w/w przepisów oraz ułatwienie dotarcia na wskazane adres odpowiednim służbom porządkowym w celach ratowania życia, mienia i zdrowia w sytuacjach zagrożenia

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki