Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 15.01.2021 i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.01.2021 dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie Polski.

18 stycznia 2021

http://www.gminaizbica.pl/wp-content/uploads/2021/01/Informacja-Wojewody-z-dnia-15-stycznia-2021-r.-.pdf

PN-VII.0520.5.2021
INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2021 r.
Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845,
z późn. zm.) informuję, że z dniem 15 stycznia 2021 r. weszło w życie
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 91),
wskazujące nowe uregulowanie w związku ze stanem epidemii wywołanym
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym wprowadzono zmiany
polegające m.in. na wydłużeniu terminu obowiązywania ograniczeń
ustanowionych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2316, z późn. zm.) – do dnia 31 stycznia 2021 r. oraz określono katalog
osób objętych szczepieniem ochronnym przeciwko COVID-19 w ramach
etapu „0” oraz „I”.
Ponadto wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

 

http://www.gminaizbica.pl/wp-content/uploads/2021/01/Rozporzadzenie-RM-z-dnia-14-stycznia-2021-r..pdf

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 14 stycznia 2021 r.
Poz. 91
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 stycznia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, 2353 i 2430 oraz z 2021 r. poz. 12)
wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w § 2 w ust. 1 i 18, w § 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 1a, 2, 6, 9 i 10, w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 12 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 14, w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia,
w ust. 18 i 19, w ust. 21 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 22 i w ust. 24 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 11
w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6, w § 12 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 14 i § 15, w § 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 17 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 19 w ust. 1, w § 22 w ust. 1 i 2, w § 23 w ust. 1, w § 24 w ust. 1, w § 25 w ust. 1 we wprowadzeniu
do wyliczenia i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 27 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 oraz
w § 28 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „17 stycznia 2021 r.”
zastępuje się wyrazami „31 stycznia 2021 r.”;
2) w § 2 ust. 19 i 20 otrzymują brzmienie:
„19. Przedsiębiorca oraz podmiot niebędący przedsiębiorcą wykonujący:
1) międzynarodowy transport drogowy lub niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy, lub międzynarodowy
przewóz regularny, lub międzynarodowy transport kombinowany w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2, 6, 7 i 14
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
2) transport statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze,
3) transport środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do
przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub pojazdami samochodowymi przeznaczonym konstrukcyjnie do
przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie
drogowym osób,
4) transport kolejowy wykonywany z przekroczeniem granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej
– informuje pasażerów o obowiązku, o którym mowa w ust. 18 i 20.
20. Osoba przekraczająca granicę państwową w sposób określony w ust. 18, podlegająca obowiązkowi odbycia
kwarantanny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jest obowiązana zgłosić poddanie się kwarantannie
do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem infolinii obsługującej system wymiany informacji w ramach
systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o których mowa

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 91
w przepisach wydanych na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567, 1337 i 2112), przekazując następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię
i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
3) adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym osoba ta będzie odbywać obowiązkową kwarantannę,
o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz numer telefonu do bezpośredniego
kontaktu z tą osobą;
4) dane dotyczące podróży, w szczególności datę przekroczenia granicy.”;
3) w § 10:
a) w ust. 2 w pkt 26 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 27–29 w brzmieniu:
„27) dla pracowników Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex);
28) dla uczestniczących w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także zdających egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski
oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów;
29) dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych
w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem
stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami.”,
b) w ust. 3:
– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 3–9, 17, 23 i 27, jest dokument wystawiony przez pracodawcę
osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 3–9, 17, 23 i 27, lub umowa z jednostką publicznej radiofonii
i telewizji lub z nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia
29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, lub dokument wystawiony przez tę jednostkę lub nadawcę;”,
– pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykonywania pracy lub usług, o których mowa w ust. 2 pkt 12, 19, 21, 22 i 29, jest dokument wystawiony
przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji
lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot;”,
– w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 28, w odniesieniu do uczestników konkursu lub egzaminu,
są ogłoszenia, o których mowa w § 13 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską
(Dz. U. poz. 602 oraz z 2019 r. poz. 1919), w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską
(Dz. U. poz. 1399 oraz z 2020 r. poz. 1904), oraz ogłoszenia i listy, o których mowa w § 9
i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 34), a w odniesieniu do osób
uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu lub egzaminu – zaświadczenia wydawane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.”;
4) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:
„§ 13a. 1. Świadczeniobiorca, który w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
przerwał rehabilitację leczniczą realizowaną w warunkach stacjonarnych przed upływem czasu określonego
w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, może ją kontynuować u świadczeniodawcy, u którego nastąpiło jej przerwanie, na podstawie dotychczasowego skierowania na rehabilitację leczniczą, o którym mowa w art. 59 tej ustawy.
2. Kontynuacja rehabilitacji leczniczej, o której mowa w ust. 1, odbywa się na dotychczasowych warunkach realizacji świadczenia opieki zdrowotnej, przy uwzględnieniu liczby zrealizowanych, przed przerwaniem tej rehabilitacji,
zabiegów lub osobodni.
3. Świadczeniodawca, u którego świadczeniobiorca przerwał rehabilitację leczniczą, o której mowa w ust. 1,
uzgadnia ze świadczeniobiorcą termin rozpoczęcia kontynuacji tej rehabilitacji.

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 91
4. W przypadku, w którym przerwanie rehabilitacji leczniczej, o której mowa w ust. 1, grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia, świadczeniobiorca może kontynuować tę rehabilitację u innego świadczeniodawcy.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, rehabilitacja lecznicza jest kontynuowana na podstawie zaświadczenia
o konieczności jej kontynuowania wystawionego przez świadczeniodawcę, u którego rozpoczęto rehabilitację leczniczą,
o której mowa w ust. 1, informacji o skierowaniu, o którym mowa w ust. 1, oraz o zrealizowanych zabiegach lub
osobodniach.
6. Świadczeniodawca kontynuujący rehabilitację, o którym mowa w ust. 4, umieszcza w harmonogramie przyjęć
świadczeniobiorcę, wyznaczając termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w sposób, o którym mowa w art. 19a
ust. 2 pkt 2 i art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
7. Informacje o:
1) planowanej kontynuacji rehabilitacji, o której mowa w ust. 1,
2) zrealizowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1
– świadczeniodawca niezwłocznie przekazuje właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu
Zdrowia.”;
5) w § 20:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku gdy świadczeniodawca z przyczyn organizacyjno-technicznych nie może zidentyfikować
i określić w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji w ochronie zdrowia, statusu skierowania określonego w przepisach wydanych na podstawie
art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, w celu wpisania świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
lub udzielenia mu świadczenia opieki zdrowotnej wystarczające jest podanie przez świadczeniobiorcę, za
pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, podstawowych informacji zawartych
w skierowaniu oraz:
1) klucza dostępu do skierowania, o którym mowa w art. 59b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, albo
2) kodu dostępu, o którym mowa w art. 59b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz numeru PESEL, a w przypadku jego braku – serii i numeru paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, albo
3) numeru identyfikującego skierowanie.”,
b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:
„7a. Narodowy Fundusz Zdrowia jest obowiązany do zmiany statusu skierowań w postaci elektronicznej
zrealizowanych przez świadczeniodawców, o których mowa w ust. 6, na podstawie informacji przekazanych
Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
7b. Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków innych niż środki publiczne, które udzieliły świadczeń na podstawie informacji, o których mowa
w ust. 6, są obowiązane do zmiany statusu skierowań w postaci elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”;
6) w § 28 w ust. 13:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji
uzupełniających, zajęć i sprawdzianów w trakcie tych aplikacji, a także egzaminów sędziowskich
i egzaminów prokuratorskich;”,
b) w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi
z przepisów o transporcie morskim.”;

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 91
7) po § 28 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:
„Rozdział 3a
Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19
§ 28a. 1. Podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek stosowania
tych szczepień w następującej kolejności:
1) osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym:
a) wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej lub
b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym
podmiocie,
2) osoby wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa, o której mowa w art. 5
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz osoby zatrudnione przez tę praktykę:
a) wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej lub
b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tej praktyce,
3) przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, które w dniu podania ich
przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 są hospitalizowane
w podmiocie leczniczym i których przewidywany okres hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego
dla osoby poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
4) osoby inne niż określone w pkt 1 i 2, zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
5) farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej,
6) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej oraz doktoranci i studenci tej uczelni biorący udział,
zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt
z biologicznym materiałem zakaźnym,
7) osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
– w ramach etapu „0”;
8) pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego i
oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa
w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
9) osoby urodzone:
a) nie później niż w 1941 r.,
b) w latach 1942–1951,
c) w latach 1952–1961,
10) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), zatrudnieni
w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty,
osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w ramach form opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3,
11) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż określona w pkt 6 oraz inne osoby prowadzące
w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia,
12) funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej,
Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze
– w ramach etapu „I”.

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 91
2. W sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się:
1) jednoczasowe szczepienie osób wchodzących w skład grup, o których mowa w ust. 1, w ramach jednego etapu,
lub
2) szczepienie osób wchodzących w skład różnych grup, o których mowa w ust. 1, w ramach różnych etapów,
o których mowa w ust. 1.”.
§ 2. Osoby, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostało wystawione skierowanie na
szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są uprawnione, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się temu
szczepieniu.
§ 3. Przepisy § 13a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje
się do kontynuacji rehabilitacji leczniczej realizowanej w warunkach stacjonarnych przerwanej po dniu 23 października
2020 r.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki