Informacja o segregacji odpadów komunalnych

13 lutego 2024

KILKA SŁÓW NA TEMAT PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Segregacja odpadów

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się raz w miesiącu w systemie workowym.

Selektywna zbiórka bioodpadów odbywa się:

 1. W części miejskiej:
 • w okresie od kwietnia do października w budynkach wielolokalowych raz na tydzień, a z budynków jednorodzinnych raz na dwa tygodnie
 • w okresie od listopada do marca z budynków wielolokalowych 1 raz na dwa tygodnie, a z budynków jednorodzinnych 1 raz w miesiącu
 1. W części wiejskiej raz w miesiącu

Wprowadza się następujące oznaczenia worków:

 • kolor żółty – do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, drobnego metalu;
 • kolor niebieski – do gromadzenia papieru i tektury;
 • kolor zielony – do gromadzenia szkła bezbarwnego i kolorowego;
 • kolor brązowy – do gromadzenia bioodpadów.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH – SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW „U ŹRÓDŁA”

 

Bioodpady zbierane są do worków w kolorze brązowym, chyba, że gromadzone są w przydomowych kompostownikach.

Zalicza się do nich m.in.: odpady kuchenne (z owoców i warzyw surowych i gotowanych) i ogrodowe, części roślin, liście, gałęzie, trawę, chwasty, zużyte ściółki zwierząt domowych, trociny, kora drzew, zużyte torebki po herbatach, skorupki jajek.

Do worka/pojemnika przeznaczonego do zbierania bioodpadów nie wrzucamy np.: naklejek drukowanych oraz domieszek materiałów (takich jak: folie metalowe i plastikowe), gumy, mięsa i padliny zwierząt, kości, oleju jadalnego, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków, odchodów zwierząt, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Dlaczego warto segregować?

 • na wysypiskach nie rosną góry śmieci,
 • chronimy naturalne surowce: drzewa, wodę, ropę naftową,
 • możemy z odpadów produkować nowe przedmioty,
 • zmniejszamy zużycie energii potrzebnej do wyprodukowania nowych przedmiotów.

Co należy wrzucać do pojemników/worków na odpady zmieszane?

 • Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać to, czego nie można odzyskać i co nie powinno trafić do worków/pojemników na surowce wtórne. Ale nie wszystko powinno tam trafić…

Do odpadów zmieszanych NIE powinno się wrzucać:

 • odpadów niebezpiecznych: baterii, akumulatorów, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, zużytych tonerów drukarskich, opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań po detergentach zawierających niebezpieczne substancje, opakowań po rozpuszczalnikach, opakowań po farbach, tuszach, klejach, opakowań po olejach i tłuszczach wraz z ewentualną zawartością itp.;

 • elektrośmieci (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego);
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 • zużytych opon;
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Kto będzie sprawdzać, czy mieszkańcy faktycznie prowadzą selektywną zbiórkę odpadów?

Podstawową weryfikację prowadzić będzie firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Szczegółowe zasady prawidłowego postępowania z odpadami znajdują się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku terenie Gminy Izbica.

Zasady segregowania odpadów komunalnych wg Ministerstwa Środowiska
https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK to miejsce gdzie w ramach ponoszonej opłaty należy pozbywać się odpadów problematycznych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie świadczy usługi w czwartek w godzinach od 12:00 do 17:00 i w piątek w godzinach od 7:00 do 12:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w miejscowości Ostrzyca 144

Do PSZOK można oddawać zebrane w sposób selektywny odpady:

 • papier,
 • tworzywa sztuczne, metale,
 • szkło,
 • bioodpady – odpady stanowiące części roślinne pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków – roczny limit w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego 300 kg.,
 • opakowania wielomateriałowe
 • zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – roczny limit w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego 300 kg,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – roczny limit w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego to 500 kg,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenie monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł, strzykawek, odpadów niebezpiecznych,
 • zużyte opony – roczny limit w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego to 4 opony
 • przeterminowane leki i chemikalia

Odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy dostarczyć samodzielnie.

W PSZOK prowadzona jest ewidencja jako ,,Ewidencja mieszkańców Gminy Izbica, przekazujących do PSZOK selektywnie zebrane odpady komunalne’’, obejmująca co najmniej takie dane jak: – imię i nazwisko osoby przekazującej odpady selektywne, – adres nieruchomości z której odpady pochodzą, – rodzaj przekazanych frakcji odpadów oraz ilość, datę ich przekazania.

Obsługa PSZOK ma prawo ODMOWY przyjęcia dostarczanych odpadów w przypadku stwierdzenia:

 • zanieczyszczeń w dostarczanych odpadach
 • braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych
 • źródła pochodzenia odpadów innego niż gospodarstwa domowe

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki