Informacja w sprawie konsultacji publicznych projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącego okresu 2023-2027.

22 stycznia 2021

 

Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt skierować do konsultacji publicznych projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącego okresu 2023-2027.
Dokument ten został wypracowany na podstawie doświadczeń płynących  z dotychczasowego wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej – jedynej spośród polityk gospodarczych, która ma w pełni wspólnotowy charakter. Uwzględniono w nim także, w zakresie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027, założenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej, której wypracowanie rozpoczęło się na nieformalnym spotkaniu   Rady UE w maju 2016 roku.
W nowym okresie programowania to na państwach członkowskich będzie spoczywała większa odpowiedzialność za wdrażanie WPR. Państwa członkowskie będą miały większą swobodę w kształtowaniu przyszłych instrumentów inwestycji i dostosowania ich do krajowych uwarunkować, a także kształtowania zasad i warunków dostępu do wsparcia oraz precyzyjnego określenia rezultatów realizacji zaplanowanych interwencji (mierzonych odpowiednimi wskaźnikami) oraz stworzenia odpowiedniego systemu kontroli i monitorowania.
Wymienione elementy są zawarte w projekcie Planu Strategicznego WPR.  Stąd wynika ranga i znaczenie przekładanego obecnie do konsultacji publicznych  dokumentu. Finalnie w czerwcu 2018r., Komisja Europejska (KE) zaproponowała wieloletnie ramy budżetowe na okres 2021-2027  oraz pakiet projektów rozporządzeń, które określają, m.in. główne i szczegółowe cele Wspólnej Polityki Rolnej. KE zaznaczyła, że WPR musi zostać zdemodernizowana i uproszczona, żeby sprostać nowym wyzwaniom, takim jak  m.in. wdrażanie działań w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmian klimatu, lepsze ukierunkowanie wsparcia oraz powiązanie WPR z badaniami naukowymi, innowacjami i doradztwem, a także transformacją cyfrową w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Na poziomie kraju przyjęto Stanowisko Rządu RP wobec proponowanych przepisów, które zawiera wnioski i propozycje dla wdrożenia założeń reformy WPR, a tym samym kreuje wyrazistą wizję na przyszłość polskiego rolnictwa.
Niezwłocznie po opublikowaniu przez KE projektów rozporządzeń, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi rozpoczęły się prace zespołów, skupiające środowiska eksperckie, zaangażowanie do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji. Rozwiązania te zostały ujęte w pierwszym projekcie Planu Strategicznego WPR.
Przed nami kolejny, niezwykle istotny krok na drodze do przygotowania ostatecznej wersji Planu Strategicznego WPR. Rozpoczynamy konsultacje  publiczne. Stanowisko opinii publicznej będzie służyć poprawie jakości decyzji i legislacji. Partycypacja obywatelska w procesie konsultacji umożliwi wczesne wychwycenie ewentualnych błędów,  a także pomoże wypracować najbardziej dostosowane do potrzeb polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich rozwiązania, Ostatecznie podjęte decyzje pozwolą uwzględnić zróżnicowane potrzeby obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
Konsultacje nad tym niezwykle ważnym projektem odbywają się w szczególnie trudnych – bezprecedensowych okolicznościach, tj. w stanie pandemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID -19. W tym czasie zobligowani jesteśmy do przestrzegania szeregu obostrzeń. Utrudnione lub wręcz wykluczone są możliwości przeprowadzenia  konsultacji społecznych w sposób tradycyjny, czyli np. poprzez organizacje spotkań  stacjonarnych. W związku z tym, wychodząc naprzeciw wyzwaniom spowodowanym przez pandemię  i mając na względzie niezwykle istotną rolę wszystkich sugestii obywatelskich , stworzyliśmy na potrzeby przeprowadzenia konsultacji dedykowaną stronę na portalu gov.pl . Poprzez zamieszony na niej formularz, każdy zainteresowany ma możliwość zgłaszania swojego stanowiska. Poza formularzem, na stronie znajdziecie Państwo, także najważniejsze informacje o toczących się pracach legislacyjnych na poziomie instytucji UE oraz pracach rządowych nad opracowaniem Plany Strategicznego  WPR.
Moim priorytetem jest przygotowanie Planu Strategicznego WPR tak, aby środki, które będą przeznaczone na jego realizację, mogły zostać wykorzystane w sposób prawidłowy i przyniosły wymierne efekty dla rolnictwa i wsi.
Liczę, zatem na Państwa zaangażowanie w konsultacje zapisów projektu Planu Strategicznego WPR. Będę wdzięczny za każdy głos w sprawie zawartych w projekcie propozycji.

Łączę wyrazy szacunku,
MINISTER
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Grzegorz Puda

 

pismo-1-czesc.pdf

pismo-2-czesc.pdf

 

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki