Rozwój infrastruktury obszaru zdegradowanego poprzez budowę budynku pełniącego funkcje społeczne w Gminie Izbica

4 listopada 2020

 

Gmina Izbica realizuje projekt pn. „Rozwój infrastruktury obszaru zdegradowanego poprzez budowę budynku pełniącego funkcje społeczne w Gminie Izbica”  w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie szeregu działań, które spowodują wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej, poprzez roboty rozbiórkowe, a następnie wzniesienie obiektu budowlanego na cele Centrum Turystyczno-Edukacyjno-Kulturalnego.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje powstanie obiektu poprzez rozbiórkę istniejącej infrastruktury, a następnie wzniesienie kompletnego budynku i zagospodarowanie terenu wokół niego.

Grupę docelową projektu, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu na poziomie jego realizacji stanowią mieszkańcy Gminy Izbica, a przede wszystkim mieszkańcy obszaru zdegradowanego Izbica Osada i Izbica Wieś.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności przestrzeni publicznej, dzięki kierunkom tj.:

– zagospodarowanie przestrzeni publicznej;
– ingerencja w budynek mający pełnić nowe cele społeczne;
– tworzenie stref aktywnego wypoczynku;
– dostępność kulturalna (biblioteka).

Zaplanowany w projekcie zakres robót obejmuje, m.in.:

– rozbiórkę istniejącego budynku,

– wzniesienie budynku Centrum,

– zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym montaż siłowni zewnętrznych.

– montaż instalacji wykorzystujących OZE oraz oświetlenia LED,

– montaż kotła gazowego,

– montaż monitoringu zewnętrznego.

Centrum przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej alternatywy spędzania wolnego czasu, która zapobiegać będzie rozwojowi zachowań patologicznych. Realizacja projektu przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy, poprawy jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez montaż instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (kolektor słoneczny) oraz zastosowanie oświetlenia LED.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników rezultatu, jakimi są:

  1. Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu – 1 500 osób/rok,
  2. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.
  3. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 0,44 ha.

Przywrócenie do życia budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na obszarze rewitalizacji możliwe będzie, poprzez nadanie mu nowych funkcji, realizację zintegrowanych działań poprawiających zagospodarowanie przestrzenne, stan środowiska przyrodniczego a przede wszystkim przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Realizacja projektu przyczyni się do zatrzymania procesu marginalizacji rewitalizowanych obszarów Gminy Izbica oraz wzrostu ich znaczenia w regionie. Prace obejmujące zagospodarowanie terenów i obiektów publicznych na terenie Gminy bez wątpienia przyczynią się do poprawy estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców Gminy Izbica.

Wartość całkowita projektu: 6 330 247,69 zł

Wartość dofinansowania: 3 880 626,96 zł

Zdjęcia z realizacji:

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki